Croix tombeau en pin weymouth

K137

Croix tombeau en pin weymouth, rouge-brun,
1550x550/240--67x24mm